آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش های مربوط به پولی کردن ها و یا ارز ها(خرید و فروش) و نتیجه حاصل از آن در یک تاریخ معین