آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش تهیه انواع لیست ته حساب یا مانده حساب افراد و حساب ها به تفکیک گرم و پول