آموزش نرم افزار حسابداری زرین

تعریف حساب بانک در جریان وصول و روش وصول چک به حساب اصلی بانک یا برگشت چک و دیدن گزارش چک ها