آموزش نرم افزار حسابداری زرین

توضیح انواع شماره سند و تنظیمات آن در گزارشات و فاکتور