آموزش نرم افزار حسابداری زرین

تعريف و تعيين ماهيت حساب و کاربردهاي آن (بلک ليست، وي آي پي و محرمانه)