آموزش نرم افزار حسابداری زرین

معرفي و کاربرد 5 رديف ثبت نهايي سند(تغییر تاریخ قبل از ثبت،دادن شماره سند به صورت دستی و ...)