آموزش نرم افزار حسابداری زرین

روش ايجاد حساب اماني ، تعريف و ثبت در آن