آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش تحلیلی مخصوص بنکداران سود و زیان با تعیین درصد فروش مورد نظر و شروط دلخواه(قابل تفکیک)