آموزش نرم افزار حسابداری زرین

نحوه دریافت چک بانکی و تاثیر آن در موجودی وجه نقد تراز