آموزش نرم افزار حسابداری زرین

خطایاب چیست و خطاهای کنار برنامه به چه معنی است